• บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด


 • Asian Palm Oil Company


 • บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด


  first

ประวัติบริษัท

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด โดยสังเขป

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด ผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากผลปาล์มสดที่ซื้อมาจากเกษตรกรทั่วไป โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พื้นที่ทั้งหมดของโรงงานคือ 120 ไร่ มีพนักงาน 100 คน น้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ส่วนใหญ่จะถูกส่งไปให้กับลูกค้า (บริษัท โรงกลั่นน้ำมันพืช) สำหรับการผลิตของน้ำมันพืชเพื่อการบริโภค เมล็ดในที่ได้รับจากการผลิตน้ำมันดิบจะยังจัดจำหน่ายกับลูกค้าในการสกัดน้ำมันพืช ภารกิจในการผลิตน้ำมันปาล์มดิบมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน บริษัท จึงได้มุ่งมั่นที่จะลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2540 บริษัท ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการศึกษา และเป็นผู้บุกเบิกรูปแบบของโรงงานสกัดปาล์มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการสนับสนุนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ในการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ภายใต้โครงการ "EMS for SMEs" บริษัท ได้รับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมในปี 2548 ภายในปี 2550 บริษัท ได้รับการยอมรับจากมาตรฐาน ISO 14001 มาตรฐานภายใต้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้าน สิ่งแวดล้อม

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด ผลิตน้ำมันดิบจากผลปาล์มที่ซื้อมาจากเกษตรกรทั่วไป และผลิตไฟฟ้าพลังงานจากก๊าซชีวภาพที่มีความมุ่งมั่น เพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน

 • กระบวนการกลั่นน้ำมันเป็นไปตามกฎและระเบียบที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 • การส่งเสริมสภาพแวดล้อมของพนักงานของ และความตระหนักด้านความปลอดภัย ผ่านการรวมกลุ่มกันในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และใช้ทรัพยากร พลังงาน เพื่อการผลิต และทำให้คุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 • มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
 • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในการป้องกันมลพิษ และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลา

ปี
2526 จดทะเบียน บริษัท เอเชียน้ำมันปาล์ม จำกัด
2527 คณะกรรมการ ได้ลงทุนขยายกำลังการผลิต 10 ตันปาล์มสดต่อชั่วโมง
2530 โรงงานได้เริ่มเปิดดำเนินงาน
2536 ขยายตัวของกำลังการผลิตเพิ่มถึง 30 ตันของปาล์มสดต่อชั่วโมง กับการส่งเสริมจากบีโอไอ (BOI)
2537 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 84 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นคนไทย
2544 ขยายตัวของกำลังการผลิตเพิ่มถึง 45 ตันของปาล์มสดต่อชั่วโมง (ประมาณ 1,000 ตันต่อวัน)

About Environment, We care!

 • เป็นความยินดีอย่างยิ่งที่กระผมจะขอแสดงความยินดีด้วยความจริงใจของกระผม เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท เอเชียน้ำมันปาล์ม จำกัด ในวันที่ประสบความสำเร็จที่ีได้รับ รางวัลในปี 2550 Thailand Energy Awards 2007 ในหมวดของพลังงานทางเลือก ผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้นำไปสู่ วิกฤตหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเวลาผ่านไป รัฐบาลที่ทำงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนได้เปิดตัวอย่างจริงจัง โดยมีมาตรการ และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ความสำเร็จของ บริษัท เอเชียน้ำมันปาล์ม จำกัด ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2007 ในหมวดหมู่ของพลังงานทางเลือก ที่เป็นสักขีพยานถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารในการสร้างความตระหนักเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งย่อมเป็นการกระทำอันดีที่ภาคเอกชนจะช่วยให้รัฐบาลเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม จะช่วยให้ลดการทำงานที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลในการรักษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสีย ในโอกาสนี้กระผมขอส่งความปรารถนาดี เพื่อให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับพนักงานของ บริษัท เอเชียน้ำมันปาล์ม จำกัด ให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จมากขึ้นในอนาคต

  ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงพลังงาน (2550)
 • It is my great pleasure to offer my sincere congratulations to the management and staff members of Asian Palm Oil Company Limited on the attainment of the prestigious Thailand Energy Awards 2007 on the category of alternative energy. The impact on the rapid rise of energy use to drive the national economy has led to the unavoidable crisis from time to time. The government in its tasks to promote the energy conservation and alternative energy has vigorously launched measures and activities to promote the energy conservation. The achievement of Asian Palm Oil Company on the Thailand Energy Awards 2007 in the category of alternative energy is the testimony to the management's commitment on the building of the awareness to conserve energy and develop alternative energy. It is indeed the good deed that the private sector helps the government on the environmental protection. It helps to lessen the rising work of the government on the treatment of environmental impact caused by the wastewater. On this occasion, I send my best wishes to the management as well as all the staff members of Asian Palm Oil Co., Ltd. Let all of you happy, prosper and achieve greater success in the future endeavors.

  Mr.Piyasawas Amaranand, Minister of Energy Ministry

ผลิตภัณฑ์

น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil)

น้ำมันปาล์มดิบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดได้จากการบีบเนื้อปาล์ม ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลว สีน้ำตาลแดง โดยบริษัทฯ มีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ทำให้น้ำมันปาล์มดิบที่สกัดได้จากกระบวนการผลิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานสากล น้ำมันปาล์มดิบถือเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆหลายประเภทโดยทั่วไปการใช้ประโยชน์ของน้ำมันปาล์มดิบแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ การใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค และ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนในส่วนของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่โรงกลั่นน้ำมันปาล์มดิบทั้งในและต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆหลายประเภท เช่น

 • การผลิตบิสกิต
 • ครีมเทียม
 • ไอศกรีม
 • อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง การผลิตแชมพู
 • อุตสาหกรรมโอลีโอเคมี ซึ่งได้แก่การผลิตกรดไขมันและเมทธิลเอสเธอร์

เมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel)

บริษัทฯ จะได้เมล็ดในปาล์มซึ่งเป็นแก่นที่อยู่ในสุดของผลปาล์มในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากผลปาล์มทะลาย เมล็ดในปาล์มมีลักษณะเป็นเมล็ด สีขาวขุ่น และแข็งมาก ส่วนใหญ่จะนำเมล็ดในปาล์มไปสกัดเป็นน้ำมันเมล็ดในปาล์ม และนำน้ำมันเมล็ดในปาล์มไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเนยเทียม ขนมปัง และไขมันที่ใช้ในการทำอาหาร เครื่องสำอาง อาหารเสริมบำรุงสุขภาพ และเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของอุตสาหกรรมโอลีโอเคมี เป็นต้น และกากเมล็ดในจะนำไปเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By Product)

ภายหลังกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากผลปาล์มทะลายบริษัทฯจะได้กะลาปาล์ม ทะลายปาล์มเปล่า ขี้สลัดจ์ และเส้นใยปาล์ม

 • กะลาปาล์ม จะอยู่ระหว่างเส้นใยปาล์มที่ติดเปลือกด้านนอกสุด กับเมล็ดในปาล์มที่อยู่ ด้านใน มีลักษณะสีน้ำตาล เนื้อแข็งส่วนใหญ่จะนำไปในเป็นเชื้อเพลิง
 • ทะลายปาล์มเปล่า จะนำไปใช้ทำปุ๋ย ใช้ในการเพาะเห็ด
 • ขี้สลัดจ์นั้นใช้สำหรับผสมอาหารสัตว์ และใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ
 • เส้นใยปาล์ม กลุ่มบริษัทฯ จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นการลดการซื้อพลังงานจากภายนอก

ไฟฟ้า (Electricity)

ไฟฟ้านั้นจะมาจากการนำน้ำเสียจากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบของโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งมีส่วนประกอบของสารอินทรีย์ มาหมักย่อยสลายด้วยวิธีทางชีววิทยาภายใต้สภาวะปราศจากออกซิเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซชีวภาพ (BIOGAS) มีคุณสมบัติในการใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์และบริการ

Crude Palm Oil
Palm Kernel
Palm Kernel Shell
Electricity (BIOGAS)

รางวัล

เบื่องหลัง ความสำเร็จ

Asean Award 2007

Asean Award 2007

Thailand Energy Award 2007

Thailand Energy Award 2007

ISO14001

ISO14001

UKAS

Environmental Management

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนที่

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง โรงงาน

99 หมู่ที่2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110 โทรศัพท์ 075681354 โทรสาร 075681353


สำนักงานใหญ่


202/3-4 ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250


โทรศัพท์: 0-2321-5757
โทรสาร: 0-2322-8164

© Asian Palm Oil Company . All rights reserved.